Condicions

Els termes i condicions descrits a continuació regulen l'accés i ús de la Pàgina NOVATILU. Accedint i utilitzant aquest Web, vostè està acceptant sense cap limitació el seu contingut.

 

1. Tots els elements continguts en aquesta Pàgina Web, tals com textos, imatges, gràfics, àudio i vídeo, disseny gràfic i programari, entre d’altres (d'ara endavant, denominats conjuntament el CONTINGUT), són de l'exclusiva propietat de NOVATILU i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació nacional i internacional, tret de les marques de tercers, esmentades a títol informatiu conforme a la legalitat vigent i a les pràctiques lleials en matèria industrial i comercial.

 

2. L'accés a aquesta Pàgina Web no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

3. L'usuari, tret d'autorització prèvia, expressa i escrita de NOVATILU, es compromet a utilitzar el CONTINGUT d'aquesta Pàgina Web exclusivament per a les seves pròpies necessitats i el seu ús personal, quedant terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats públiques o comercials, la seva distribució, modificació, alteració, transmissió, reexpedició o descompilació.

 

4. Se li concedeix una llicència no exclusiva, gratuïta i personal per utilitzar, copiar, imprimir i fins i tot transferir el CONTINGUT al seu terminal (download), sempre que sigui per al seu ús personal i sense cap finalitat comercial.

 

5. L'usuari assumeix expressament la seva exclusiva responsabilitat sobre les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés al CONTINGUT d'aquesta Pàgina Web, així com la seva reproducció o difusió, amb o sense la deguda autorització del seu legítim propietari.

 

6. NOVATILU no es responsabilitza de l'ús que vostè pugui fer dels materials disponibles en aquesta Pàgina Web si amb això infringís els drets de terceres parts que no pertanyin o estiguin relacionades amb aquesta companyia.

 

7. L'usuari mantindrà, a tota hora, indemne a NOVATILU davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra NOVATILU com a conseqüència d'un ús inapropiat, il·legítim o il·lícit del CONTINGUT per part de l'usuari o de tercers per qui hagi de respondre.

 

8. Queda prohibida la transmissió de dades que vostè pugui fer a aquesta Pàgina Web o altres accessos controlats per NOVATILU el contingut dels quals sigui amenaçador, difamatori, obscè o pornogràfic, o la transmissió de qualsevol altre material que inciti o constitueixi una conducta que pugui ser considerada una ofensa penal.

 

9. NOVATILU no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions que estiguin vinculades a aquesta Pàgina Web, i cooperarà amb les autoritats pertinents, de ser així requerit, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que infringeixin la llei.

 

10. En cap cas, NOVATILU no serà responsable per les pèrdues o danys de qualsevol tipus que es derivin de l'accés i l'ús de la Pàgina Web, com, per exemple, que el servidor d'aquesta Pàgina contingui virus informàtics o algun altre tipus de component nociu.

 

11. Les marques, en el seu sentit genèric, contingudes en aquesta Pàgina Web estan protegides per la Llei. El mal ús de les esmentades marques o del CONTINGUT en general d'aquesta Pàgina Web està absolutament prohibit, exceptuant-ne l'expressament previst en aquests termes i condicions.

 

12. NOVATILU es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes a la seva Pàgina Web, incloent-hi els presents termes i condicions. Així mateix, NOVATILU es reserva el dret de cessar, si s’escau, la provisió gratuïta de tot o part del CONTINGUT de la seva Pàgina Web. Per tot això, es recomana que, amb periodicitat raonable, consulti vostè aquesta Pàgina pel cas que s'haguessin produït les esmentades modificacions.

 

13. Per a qualsevol qüestió que pogués sorgir sobre els continguts, activitats, productes i serveis d'aquesta Pàgina Web, serà d'aplicació la Legislació Espanyola, sent igualment competents els Tribunals Espanyols per a qualsevol discrepància que pogués sorgir sobre la interpretació i/o execució dels presents termes i condicions.

 

14. Si, per qualsevol motiu, un Jutjat o Tribunal declarés la nul·litat o ineficàcia d'alguna part d'aquests termes i condicions, la resta de les clàusules continuarà tenint plens efectes.

 

15. NOVATILU es reserva el dret a perseguir l'incompliment dels anteriors termes i condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la seva Pàgina Web, exercint les accions que civils i penals li puguin correspondre en dret, sense que l'absència de les esmentades accions impliqui consentiment dels actes il·lícits comesos.