Informació legal

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i ús del lloc web, www.novatilu.com

 

DADES DE L'EMPRESA

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades d’identificació de l'empresa.

Nom: NOVATILU

Denominació:  Novatilu, S.L.U.

NIF / CIF: B98197916

Domicili social: Avda. del Mar, 5  46550-Albuixech (València)

Telèfon: 961401000

Adreça electrònica: lopd@novatilu.com

Novatilu, S.L.U. es troba inscrita en el Registre Mercantil de València, llibre 6391, volum 9107, full V-136.347, foli 38, Inscripció 1ª

 

CONDICIONS GENERALS

L'accés i ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari hi accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns dels serveis concrets del lloc web.

L'usuari accepta que l'accés al present lloc web i els continguts inclosos en ell té lloc lliurement i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, encara que NOVATILU es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l'accés.

NOVATILU es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, serveis i condicions requerides per a utilitzar-los, quan ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el lloc web.

NOVATILU es reserva el dret d’interrompre l'accés al present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu; en aquest cas, es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran patir la pèrdua, si s’escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a cap indemnització.

NOVATILU es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM A TALS, conforme al disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Per a aquests efectes, no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s'enviï ALS CLIENTS de part de l'empresa, sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre el client i l'empresa, així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l'empresa.

 

AVÍS DE COPYRIGHT

NOVATILU té la titularitat del present lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d'Internet estan legalment reservats, de manera que l'accés o la seva utilització, per part de l'usuari, no s'ha de considerar, de cap manera, com l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels seus continguts. Està absolutament prohibit l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el previ consentiment per escrit de NOVATILU.

Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, tret que estigui permesa legalment i se’n citi la procedència o, en el seu defecte, s'autoritzi el contrari per escrit. En aquells casos en què es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general indicada abans i esmentarà clarament les possibles restriccions d'ús.

NOVATILU no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

 

CLÀUSULA D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats, a tota hora, de bona fe amb l’objectiu de donar informació als usuaris, raó per la qual NOVATILU no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de l'esmentada informació ni garanteix l'exactitud ni l'actualització de la informació que se’n pugui obtenir, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web.

NOVATILU no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web

1. Responsabilitat pel funcionament del lloc web.

NOVATILU intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic i podrà procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar-ne operacions de manteniment, millora o reparació, sense que això origini indemnització a l'usuari per aquests conceptes.

S'adverteix que algunes de les informacions contingudes en aquest lloc web poden haver estat creades o recollides en arxius o formats no exempts d'errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquests problemes.

NOVATILU no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que es poguessin ocasionar a l'usuari de resultes de la consulta d'aquesta pàgina web, o d'aquelles altres externes objecte de reexpedició.

NOVATILU no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei o mal funcionament d'aquest que tinguin el seu origen en supòsits de casos fortuïts, força major o altres causes que escapen del seu control.

2. Responsabilitat per l'ús d'enllaços

NOVATILU no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora d’aquest lloc, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

En cas que NOVATILU constati, per algun medi, la il·licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, l'empresa suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç.

La presència d'altres enllaços en el lloc web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin al lloc d'Internet de destinació, i en cap cas no impliquen el suport a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

D'aquesta manera, NOVATILU no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol mal o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible als llocs web a què es dirigeixin els enllaços.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

NOVATILU informa a continuació de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D'aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.

La visita del lloc web www.novatilu.com no implica que l'usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l'empresa. En el supòsit que se subministrin dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d'acord amb les limitacions i els drets recollits en l'esmentada norma de protecció de dades.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten, de forma clara, exacta i inequívoca, les presents condicions.

1. Recollida de dades.

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà únicament i exclusivament a través dels formularis publicats al lloc web i els correus electrònics que els usuaris puguin remetre a NOVATILU, que seran inclosos en un fitxer automatitzat.

Els fitxers titularitat de NOVATILU figuren inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l'usuari o visitant per comprovar-ne la situació.

NOVATILU conservarà les seves dades una vegada finalitzada la relació amb l'usuari per tal de complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

2. Seguretat de la informació.

NOVATILU ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant.

Tanmateix, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

3. Confidencialitat i secret professional.

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de NOVATILU i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

4. Enllaços amb altres llocs web.

El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S'informa que NOVATILU no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.

5. Drets dels usuaris.

L'usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l'usuari i, si s’escau, qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça de la seu de NOVATILU indicada més amunt.

NOVATILU informa que les dades personals obtingudes, quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides, seran cancel·lades d’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 

CLÀUSULA PER A FORMULARIS

En cas que NOVATILU disposi de formularis, la identificació de l'usuari és plena, ja que és el mateix usuari qui, voluntàriament, introdueix les seves dades als nostres formularis.

La informació facilitada per l'usuari serà utilitzada per NOVATILU exclusivament per a les finalitats que s'informin en cada cas.

Cada un dels nostres formularis inclou una clàusula específica de privacitat per a la qual l'usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.

NOVATILU serà l'entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del seu lloc web als seus formularis. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, NOVATILU es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. Per a aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades personals recollides no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés.

L'usuari que figuri en la base de dades podrà exercir, a tota hora, els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça de NOVATILU indicada més amunt.

Per aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de NOVATILU amb relació als usuaris que visiten el nostre web, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica: lopd@novatilu.com

 

 

POLÍTICA DE QUALITAT

 

OBJECTIU

La missió de NOVATILU S.L.U. és dur a terme la seva activitat de Disseny, compra i venda d’equipament urbà millorant contínuament la qualitat i comportament ambiental, situant-se a un pas per davant de les expectatives dels clients.

El futur de la nostra organització estarà assegurat a través del compromís de qualitat amb els productes que utilitzem, l’enfoc de servei als nostres clients, així com per la qualificació i implicació dels nostres treballadors, així com la millora del comportament ambiental de l’empresa.

 

COMPROMÍS

L’esforç per satisfer el client serà el punt de mira de tot el que fem. El futur de la nostra organització estarà determinat per la qualitat i medi ambient de la nostra resposta a les necessitats del client.

La base fonamental de la força de la nostra organització, resideix en els seus treballadors, als que procurem en tot moment un entorn de treball que faciliti la seva motivació, competència i orgull per la seva contribució al treball realitzat.

 

VALORS OPERATIUS

Recolzarem, donarem suport i, a més, desenvoluparem una organització que:

 

*       Estigui centrada en la millora contínua.

*       Estigui dirigida a satisfer les expectatives dels clients i complir amb els requisits legals i reglamentaris aplicables ( legislació sector destrucció confidencial, legislació de prevenció de riscos laborals, legislació de protecció de dades i legislació de medi ambient).

*       Es basi en el treball en equip.

*       Es comuniqui obertament i estimuli respostes.

*       Garanteixi l’adequada formació.

*       Ofereixi un ambient de treball segur.

*       Estimuli la iniciativa, innovació i creativitat.

*       Reconegui els èxits individuals i d’equip.

*       Delegui la presa de decisions al nivell més baix competent

*       Fomenti la sensibilitat i responsabilitat en matèria de medi ambient.

*       L’adopció de mesures de prevenció i control de les feines amb repercussió ambiental, mitjançant la identificació dels aspectes ambientals significatius.

*       Creació d’un esperit que motivi a treballadors i proveïdors a minimitzar l’impacte ambiental.

*       Controlar el consum de recursos naturals, la generació de residus i la segregació dels mateixos.

*       Implicar en la millora ambiental a proveïdors subcontractats.

*       Compromís social i transparent respecte les activitats de l’empresa.

 

Per aconseguir-ho fixarem els indicadors corresponents a cada un dels paràmetres mesurables als que assignarem valors que constituiran els nostres objectius de la qualitat / mediambiental per el període fixat.

 

Objectius de la qualitat / mediambiental que acompanyaran com annexes a la present declaració i que seran revisats conjuntament en períodes prefixats.

 

Les relacions de la nostra organització, internament amb els nostres col·laboradors i externament amb subcontractistes, proveïdors i clients, seran honestes, objectives i rectes, reconeixent sempre la dignitat de la persona com a membre de l’equip.

 

Admetem que aquests són els valors compartits dintre de les organitzacions de NOVATILU S.L.U